Daftar Dosen AMIK Purnama Niaga Indramayu

1 HADI SANTOSA, SE.,MM
2 MUKHFID, M.Kom
3 Drs. H. M. AFFANDI, SE. MM
4 DEDI SANTOSA, M.Kom
5 TIAS BENI PURABAYA, M.Kom
6 STEPHANIE BETHA ROSSI, S.ST. MT
7 SOIPAH, M.Kom
8 AFFY KHOIRIYAH, LC.Msi
9 SUMARDIONO, M. Kom
10 ADAH PUADAH, M. Pd
11 ADI DURYADI, M.Kom
12 DHIAN NUR RAHAYU, S.T. M. Kom
13 ASEP EKA HADIWIJAYA, S.Pd
14 MIKO PRIAMBADA, S.Pd
15 Drs. UDIN SUNARDIN